Հոդվածների ներկայացվող պահանջները

Սույն Կանոնները մշակվել են հիմք ընդունելով հետևյալ Հռչակագրերը, Կանոնները և Ցուցումները.

 1. «Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննական գործունեության իրականացման համար ընդունելի գրախոսվող գիտական պարբերականների ցանկի ձևավորման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման (2019 թ. մայիսի 14-ի N 527-Ա/2): http://www.scs.am/files/Hraman_KGN-527-A-2-14.05.2019.pdf
 2. Գիտական հոդվածների, որոնք պետք է հրապարակվեն անգլերենով, հեղինակների և թարգմանիչների համար EASE ցուցումներ։ http://www.medlib.am/Jurnal/2018/AM/11.pdf
 3. Կառուցվածքավորված սեղմագրերի պատրաստման հրահանգներ։ http://www.medlib.am/Jurnal/2006/AM/37.pdf
 4. Կենսաբժշկական հանդեսներում հրապարակման ներկայացվող բնագիր նյութերի վերաբերյալ միասնական պահանջներ. նյութեր գրելու և խմբագրելու կանոններ։ http://www.medlib.am/Jurnal/2006/AM/36.pdf
 5. Где получают DOI статьи, как узнать этот номер научной публикации, и связан ли этот идентификатор с индексированием в Scopus и Web of Science. https://4science.ru/guidealias/Chto-takoe-DOI
 6. Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций». https://rasep.ru/images/docs/declaration_anripdf
 7. Краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных. http://og-ti.ru/documents/kratkie_rekomendatsii_dlja_avtorov_po_podgotovke_i_oformleniju_nauchnyh_statej_v_zhurnalah_inde
 8. WikipediA. https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata; Метаданные. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
 9. Правила для авторов. http://portal.dnmu.ru/fileadmin/EDITDATA/bibl/Annaly_hirurgii-prav.PDF
 10. Рекомендации по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной работы в медицинских журналах. http://www.medlib.am/Jurnal/2018/RU/9.pdf
 11. Рекомендации EASE для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке. http://www.medlib.am/Jurnal/2018/RU/11.pdf
 12. Статьи, для публикации в Scopus и Web Of Science. https://professional-journals.com/trebovaniya-k-oformleniyu/
 13. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
 1. Հոդվածի բնագիրը, ինչպես նաև կից փաստաթղթերը կարող են Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդեսի (այսուհետ՝ Հանդես) խմբագրություն ներկայացվել հետևյալ կերպով.
  • Էլեկտրոնային փոստի միջոցով (info@nbe.am), հոդվածի տեքստը ներկայացվում է Microsoft Word ձևաչափով, իսկ կից փաստաթղթերը՝ բնօրինակ ստորագրություններով՝ PDF ձևաչափով։
  • Հոդվածի ամբողջ տեքստային մասը պետք է ներկայացված լինի 1 ֆայլում. հոդվածի տեքստով ֆայլը պետք է անվանվի հեղինակի ազգանունով, ով պատասխանատու է նամակագրության համար, այնուհետև մեկ գծիկից ներկայացվում է հոդվածի անվանումը և մեկ գծիկից հետևում է «տեքստ» բառը (Հովհաննեսյան_Հոդվածի վերնագիրը_Տեքստ; Иванов_Название статьи_Текст; Johnson_Title of the article_Text), նկարները և փաստաթղթերի սկանները ներկայացվում են առանձին ֆայլերով (Հովհաննեսյան_Հոդվածի վերնագիրը_Նկար; Иванов_Название статьи_Рисунок; Johnson_Title of the article_ Picture)։
 1. Հոդվածը պետք է ուղեկցվի այն հաստատության պաշտոնական ուղեկցական գրությամբ, որտեղ կատարվել է աշխատանքը։ Հեղինակի անհատական նախաձեռնությամբ կատարված աշխատանքի դեպքում հոդվածը պետք է ներկայացվի հրատարակման հայցող նամակով։ Հոդվածների բնագրերը, որոնք հրատարակման համար միաժամանակ ներկայացված են եղել այլ պարբերականներ (բազմակի կամ կրկնօրինակող հրատարակում) չեն դիտարկվում։ Հոդվածը պետք է ստորագրված լինի բոլոր հեղինակների կամ նրանցից մեկի կողմից, ով իր վրա է վերցնում նամակագրության պատասխանատվությունը (Corresponding author)։ Վերջինիս ազգանունը, անունը, հայրանունը, ինչպես նաև էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսահամարը և փոտային հասցեն հարկավոր է նշել հոդվածի վերջում։ Խմբագրություն ներկայացվելուց հետո ստուգվում է հոդվածի բնագրի համապատասխանությունը Հանդեսի հիմնական կանոններին։ Այդ փուլում բնագրի տեքստում և կառուցվածքում ուղղումներ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում նամակագրության պատասխանատուի էլեկտրոնային հասցեին անհրաժեշտ ուղղումների մասին տեղեկատվությամբ հաղորդագրություն կուղարկվի։ Հեղինակը հոդվածի գրախոսման ընդունման մասին տեղեկություն կստանա 1-2 շաբաթվա ընթացքում։ Բնագրի գրախոսությունն իրականացվում է երկու իրարից անկախ գրախոսողների կողմից։ Մինչև բնագրի ուղարկելը փորձագիտական գնահատման, այն գրագողության բացառման նպատակով ստուգվում է հատուկ համակարգչային ծրագրերի միջոցով։ Հոդվածի հետագա գրախոսման համար պահանջվող ժամանակը կարող է տատանվել։ Բնագրի ներկայացման ամսաթիվը համարվում է գրախոսությունից հետո հեղինակի կողմից վերանայված հոդվածի խմբագրություն վերադարձման ամսաթիվը։
 2. Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։
 3. Հեղինակները ուղեկցող նամակում պետք է գրավոր հաստատեն, որ ներկայացվող աշխատանքը նախկինում չի հրատարակվել այլ հրատարակություններում (բացառությամբ ամփոփումների կամ ատենախոսությունների սեղմագրերի տեսքով հրապարակված նյութերի)։
 4. Հոդվածներն անհրաժեշտ է ձևակերպել հետևյալ կերպ.
 • Տեքստի, բանաձևերի և աղյուսակների տպագրման համար անհրաժեշտ է օգտագործել Windows-ի Microsoft Word խմբագրիչը։ Տեքստային խմբագրման չափիչները. լուսանցքները՝ բոլոր կողմերից 2սմ, տառատեսակը՝ Times New Roman (ռուսերեն և անգլերեն հոդվածների համար) և Sylfaen (հայերեն հոդվածների համար), տառաչափը՝ 12, միջտողային տարածությունը՝ 1.5, լայնակի հավասարեցմամբ, պարբերության խորությունը՝ 1սմ, թերթի կողմնորոշումը՝ գրքային։
 • Սկզբում հոդվածի լեզվով նշվում է հոդվածի վերնագիրը, բոլոր հեղինակների ազգանունները և անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը, ինչպես նաև այն հաստատությունների անվանումները որտեղ կատարվել է աշխատանքը, քաղաքը, երկիրը։ Որից հետո հոդվածի լեզվով և անգլերեն լեզվով նշվում է հոդվածի մետատվյալները հետևյալ ձևակերպմամբ. 1. Հոդվածի վերնագիրը։ 2. Հեղինակի ազգանունը, անունը, հայրանունը։ 3. Գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը, զբաղեցրած պաշտոնը։ 4. Աշխատանքի վայրը. ԲՈՒՀ-ը, ֆակուլտետը, ամբիոնը, ստորաբաժանումը, գիտահետազոտական իստիտուտը, հաստատությունը։ 5. Քաղաքը, երկիրը։ 6. Աշխատանքային հասցեն փոստային ինդեքսով, կոնտակտային հեռախոսը։ 7. Էլեկտրոնային փոստի հասցեն (е-mail), 8. Տեղեկատվություն դրամաշնորհի մասին (եթե այդպիսին առկա է)։ Եթե հոդվածի հեղինակները մի քանիսն են, ապա տեղեկատվությունը կրկնվում է յուրաքանչյուր հեղինակի համար առանձին։
 • Բնօրինակ հոդվածի ծավալը չպետք է գերազանցի 10 էջը (էջում բացատների հետ միասին 1800 նշան), ընդհանրացնող հոդվածների դեպքում՝ 15 էջ։
 • Հոդվածի տեքստը պետք է բաժանվի մասերի, որոնց խորագրերը համապատասխանաբար նշանակվում են. Տիտղոսաթերթ (Title Page), Շահերի բախում (Сonflict of interest), Ֆինանսավորման աղբյուր (Funding source), Ամփոփում (Abstract), Բանալի բառեր (Key words), Ներածություն (Introduction), Նպատակ (Aim), Նյութեր և մեթոդներ (Materials and methods), Արդյունքներ (Results), Քննարկում (Discussion), Եզրակացություն (Conclusion), Երախտագիտություններ (Acknowledgements), Գրականության ցանկ (References)։
 • Կառուցվածքայնացված Ամփոփման սկզբում հայերեն կամ ռուսերեն և անգլերեն (պարտադիր է) լեզուներով (յուրաքանչյուրը մինչև 250 բառ ծավալով) անհրաժեշտ է կրկնել հոդվածի ամբողջական վերնագիրը, հեղինակների ազգանունները և անվան, հայրանվան սկզբնատառերը։ Ամփոփման կառուցվածքը. Ներածություն (Introduction), Նպատակ (Aim), Նյութեր և մեթոդներ (Materials and methods), Արդյունքներ (Results), Եզրակացություն (Conclusion)։ Ամփոփման տեքստի վերջում պետք է ներառվեն բանալի բառեր (3-7 բառ)։ Բանալի բառերը գրվում են տողով և բաժանվում են միմյանցից ստորակետով։
 • Բոլոր հապավումներն առաջին իսկ հիշատակման դեպքում պետք է բացահայտվեն (բացվեն), բացառությամբ համընդհանուր ընդունված հապավումների։
 • Աղյուսակները պետք է կառուցված լինեն ակնառու կերպով, ունենան վերնագրեր, խորագրերը՝ ճշտորեն համապատասխանեն սյունակների պարունակությանը։ Աղյուսակներում բոլոր թվերը, հանրագումարները և տոկոսները պետք է մանրակրկիտ կերպով ստուգված լինեն հեղինակի կողմից և համապատասխանեն տեքստում բերված թվերին։ Աղյուսակները չպետք է կրկնօրինակեն տեքստում ամբողջովին մեջբերված թվային տվյալները։ Աղյուսակի վերևում՝ աջ կողմում դրվում է համարը, որից ներքև կենտրում՝ աղյուսակի անվանումը։
 • Պատկերների թիվը (գծապատկերներ, դիագրամաներ, սխեմաներ, նկարներ) չպետք է գերազանցի 5-ը։ Յուրաքանչյուր նկար պետք է համարակալված լինի. տեքստում անհրաժեշտ է նշել նկարի տեղադրությունը և իր հերթական համարը։ Գծապատկերները չպետք է կրկնօրինակեն աղյուսակներին։ Պատկերների համարը և անվանումը դրվում է ներքևում։ Նկարների վերնագրերում դրվում է բոլոր կորերի, տառերի, թվերի և այլ պայմանական նշանակումների բացատրությունները։ Նկարները խմբագրություն են ուղարկվում առանձին ֆայլերով՝ JPEG կամ GIF ֆորմատներով։
 • Այլ հեղինակների աշխատանքներից պատկերներ և աղյուսակներ վերարտադրելիս պետք է վերջիններից ստացվի գրավոր թույլտվություն:
 1. Վիճակագրական վերլուծություն։ «Նյութեր և մեթոդներ» բաժնում անհրաժեշտ է նշել վիճակագրական թեստերը, որոնք կիրառվել են նյութերի վերլուծության համար, և հիմնավորել դրանց կիրառումը։ Վերծանեք/բացատրեք վիճակագրական տերմինները, կրճատումները և հիմնական նշանակումները/սիմվոլները։ Նշեք, թե ինչպիսի ծրագրային ապահովություն է կիրառվել։
 2. «Երախտագիտություններ» բաժնում անհրաժեշտ է նշել բոլոր այն անձանց, ովքեր հոդվածը գրելուց օգնել են հեղինակներին, սակայն ակտիվ մասնակցություն չեն ունեցել հետազոտության իրականացմանը և բնագրի պատրաստմանը։ Երախտագիտություն կարելի է նաև հայտնել թարգմանչին կամ խմբագրին, ովքեր բնագրի ձևակերպման ընթացքում օգնություն են ցույց տվել։ Երախտագիտություն կարելի է հայտնել նրան, ով տեխնիկական օգնություն է ցույց տվել, տեքստ է հավաքել, կամ ստորաբաժանման ղեկավարին, ով ընդհանուր օգնություն է ցույց տվել։
 3. Գրականության ցանկ։ Ցանկում գրականության աղբյուրները թվարկվումն են ըստ տեքստում դրանց մեջբերման կարգի։ Բբնօրինակ հոդվածների գրականության ցանկը պետք է պարունակի 15 աղբյուրից ոչ ավելի, ընդհանրացնող հոդվածների դեպքում՝ 30 աղբյուրից ոչ ավելի։ Տեքստում մատենագիտական հղումները տրվում են քառակուսի փակագծերում գրականության ցանկին համապատասխան համարներով։ Պարբերականներին բոլոր հղումները պետք է պարունակեն նրանց թվային օբյեկտի նույնացուցիչը (անգլ՝ Digital Object Identifier – DOI)։ Ստուգել DOI առկայությունն անհրաժեշտ է հետևյալ կայքերով. http://search.crossref.org կամ https://www.citethisforme.com։ Եթե մեջբերվող հոդվածը ռուսերեն լեզվով է, ապա բոլոր հեղինակների ազգանունները և տվյալները լատինատառ և հոդվածի անվանումը անգլերեն լեզվով անհրաժեշտ է գրել այնպես, ինչպես դրանք տրված են բնօրինակ հրապարակման մեջ։ Հաջորդիվ բերվում է ռուսալեզու պարբերականի անվանման գրադարձությունը (BSI ստանդարտով ավտոմատ գրադարձությունը իրականացվում է http://ru.translit.net/?account=bsi կայքում)։ Կլոր փակագծերում տեղադրվում է հրատարակման լեզուն (In Russ.)։ Եթե հոդվածը հայերեն լեզվով է, ապա հեղինակների ազգանունները, տվյալները և հոդվածի անվանումն անգլերեն լեզվով անհրաժեշտ է թարգմանել բառարանի օգնությամբ, իսկ գրադարձությունն իրականացնել https://translit.net/am/?account=bsi կայքում։ Այս դեպքում կլոր փակագծերում տեղադրվում է՝ In Armenian։ Ըստ էջի ավտոմատ հղումների օգտագործումն արգելվում է։ Տեղեկատվության էլեկտրոնային աղբյուրների մեջբերուման դեպքում պարտադիր է համացանցային հասցեի հղումը և հասանելիության ամսաթվի նշումը հետևյալ կերպ. (Available at: http://www.eurekaselect.com/68191/article Accessed December 1, 2019. Доступно по: http://www.cytokines.ru/2002/1/Art2.php Ссылка активна на 01.12.2019. Հասանելի է՝ http://www.medlib.am/?page=fu1 2019 թ–ի դեկտեմբերի 1–ի դրությամբ). Ստորև ներկայացված են գրականության ցանկի ձևակերպան տարբերակները համաձայն մեջբերման միջազգային ոճերի։
 4. Գրականության ցանկի ձևակերպան միջազգային ոճերը։

Գիտության բնագավառը

Մեջբերման ոճը

Կենսաբժշկություն

Vancouver Style (https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver)

Կենսաբանություն

CBE (Council of Biology Editors – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1440109/)

Երկրաբանություն

GSA (Geological Society of America – https://www.geosociety.org/gsa)

Հումանիտար գիտություններ

MLA (Modern Language Association – https://www.mla.org/); Harvard Citation Style (Harvard Referencing – http://www.citethisforme.com/harvard-referencing)

Մշակույթ

MHRA (Modern Humanities Research Association – http://www.mhra.org.uk/)

Մաթեմատիկա

AMS (American Mathematical Society – https://www.ams.org/home/page)

Մեքենաշինություն

ASME (American Society of Mechanical Engineers – https://www.asme.org/)

Բժշկություն

AMA (American Medical Association – https://www.ama-assn.org/); Vancouver Style (https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver)

Հոգեբանություն

APA (American Psychological Association – https://www.apa.org/)

Գյուղատնտեսական գիտություններ, կենսաինժեներիա

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers – https://www.asabe.org/)

Սոցիոլոգիական գիտություններ

ASA (American Sociological Association – https://asanet.org/)

Ֆինանսներ և հաշվապահություն, անձնակազմի կառավարում

AMA (American Management Association – https://www.amanet.org/)

Ֆիզիկա

AIP (American Institute of Physics – https://www.aip.org/)

Քիմիա

ACS (American Chemical Society – https://www.acs.org/content/acs/en.html)

Էլեկտրոնիկա և ինֆորմատիկա

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc – https://www.ieee.org/)

Իրավագիտություն

ALWD (Association of Legal Writing Directors – https://www.alwd.org/)

 1. Շահերի բախում։ Բնագրի ներկայացման ժամանակ հեղինակները պատասխանատվություն են կրում բոլոր այն ֆինանսական և անձնական հարաբերությունների բացահայտման համար, որոնք կարող են իրենց աշխատանքի վրա ազդեցություն ունենալ։ Հեղինակները տիտղոսաթերթին հաջորդող էջում պետք է նշեն շահերի բախումների առկայության կամ հավանականության վերաբերյալ տեղեկություն՝ տրամադրելով, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ մանրամասներ կից գրությամբ, որն էլ ներկայացվում է բնագրի հետ միասին։
 2. Ֆինանսավորման աղբյուրը։ Տիտղոսաթերթին հաջորդող էջում հեղինակները պետք է բացահայտեն իրենց հետազոտությունների ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրները (պետական կամ հասարակական կազմակերպություններ. մասնավոր հիմնադրամներ կամ անձինք, սեփական միջոցներ)՝ նշելով ֆինանսավորման ամսաթիվը և դրամաշնորհների համարները։
 3. Հոդվածների հրատարակման համար վճար հեղինակներից չի գանձվում։
 4. Հոդվածի հրատարակման որոշումը (կամ մերժումը) ընդունվում է խմբագրական կոլլեգիայի նիստում։
 5. Խմբագրական կոլլեգիան իրեն կարող է վերապահել հոդվածները կրճատել կամ ուղղել։
 6. Նշված կանոններին ոչ համապատասխան ձևակերպված հոդվածները հետ են վերադարձվում հեղինակներին առանց քննարկման